img

בקשה למחיקת תוצאות אבחון ממאגר המידע של אדם מילא

מועמדים אשר מעוניינים כי תוצאות האבחון אשר ביצעו באדם מילא יימחקו ממאגרי החברה, נדרשים לשלוח בקשה הכוללת שם מלא ומספר זהות לכתובת מייל- adam-milo@adam-milo.co.il לאחר מחיקת הנתונים, יישלח מייל אישור על ביצוע הפעולה.