img

מימוש זכות העיון
בחוות דעת

עיון בחוות דעת

בשל הסגר, עד לסיומו לא נוכל לאפשר חשיפת נתונים כיוון שחל איסור קבלת קהל.

מתנצלים

 
במידה והנך מבקש/ת לעיין בחוות דעת האבחון אשר נכתבה לגבי התאמתך לתפקיד, בהתבסס על ממצאי יום האבחון אשר ביצעת באדם מילא, יש למלא את הטופס. חובה למלא את כל השדות על מנת שנוכל לטפל בפנייתך.

טופס מימוש זכות העיון בחוות דעת