img

על תהליך האבחון

אנו באדם מילא מאמינים כי החיבור הנכון בין האדם ובין תפקיד וכן בין האדם ובין הארגון חיוני הן להצלחת העובד והן להצלחת הארגון. יום אבחון מקצועי, מטרתו היא להכיר אותך, כך שיהיה ניתן לאמוד את ההתאמה בין היכולות והאיכויות שלך ובין הדרישות והצרכים של התפקיד המסוים והארגון ששלח אותך להיבחן אליו.

כיוון שבדרך כלל עומד לרשותנו רק יום אחד, אנחנו משתדלים לאפשר לכל מועמד להביא את עצמו לידי ביטוי במגוון אופנים ודרכים. יש מי שמיטיב להתבטא באופן מילולי בכתב ויש מי שנמצא במיטבו כשהוא בפורום קבוצתי. אנו דוגמים התנהגויות בסיטואציות שונות ומבקשים להכיר אותך במצבים שונים.

ישנם מספר סוגים של ימי אבחון:

יום אבחון מלא

במהלך יום אבחון מלא מתקיימים מספר סוגים של מבחני מיון:

  1. מבחני כשרים – מבחני מחשב המיועדים לבדוק את יכולותיך השכליות.

  2. שאלונים אישיים ותעסוקתיים – שאלונים המכוונים להבין את מהלך הקריירה התעסוקתית שלך.

  3. ריאיון אישי – שיחה עם פסיכולוג שבה יידונו בעיקר נושאים הקשורים למוטיבציה לתפקיד המיועד, לבחירות מקצועיות ותעסוקתיות בעבר ולמהלך הקריירה שלך.

  4. מבחן קבוצתי – פעילות קבוצתית הכוללת מספר משימות שאותן מבצעת הקבוצה בשיתוף פעולה.

  5. מבחני אישיות – מבחנים המיועדים להכיר את הנטיות התעסוקתיות ואת המוטיבציות האישיות שלך ביחס לעולם העבודה.

בדרך כלל יום אבחון מלא נמשך כשמונה שעות ותלוי גם בקצב ההתקדמות האישי שלך.

לתפקידים מסוימים בארגונים ספציפיים ייתכנו ימי אבחון במתכונת שונה וקצרה יותר.

דינמיקה קבוצתית

פעילות קבוצתית הומוגנית של מספר משתתפים המיועדים כולם לאותו תפקיד באותו ארגון. לרוב ינחה את הפעילות פסיכולוג של אדם מילא בנוכחותו של נציג הארגון המגייס. הפעילות כוללת מספר משימות אשר נבנות באופן ייעודי בהתאמה לאופי התפקיד והארגון המיועדים. לעתים תהליך האבחון יסתיים בתום השלב הקבוצתי, ולעתים חלק מהמועמדים או כולם ימשיכו להשלמת אבחון נוספת.

יום אבחון מקוצר

לעתים מתכונת האבחון מקוצרת, וחלק מהמרכיבים של יום האבחון המלא יעדרו ממנה מסיבות שונות הקשורות לצורכי הארגון המגייס, לתהליכי הגיוס בו ולאופי התפקיד המדובר. לרוב יום אבחון מקוצר נמשך כחמש שעות, אולם ייתכנו גם תהליכי אבחון קצרים יותר. יום אבחון מקוצר יכול לכלול ריאיון בלבד, מבחני כשרים בלבד או שילוב כלשהו בין מרכיביו של יום האבחון המלא.

אנו מאחלים לך הצלחה רבה ביום האבחון!