img

Silver Ace – מיפוי יכולות אישיות על פי מודל הוליסטי

מהי הדרך למצוינות בניהול ולאפקטיביות אישית? מודל Silver Ace שפותח על ידי צוות יועצים מומחים באדם מילא מציע ראיה הוליסטית של מגוון הכישורים הדרושים להצלחה.

המודל ממפה שמונה כישורי מוח (בראשות ד"ר דב ינאי) – הנחלקים לכישורי 'אונה שמאלית' – אנליטיות, יכולות מילוליות ו'קול ההיגיון', לצד כישורי 'אונה ימנית' – חדשנות, התאמה לשינוי ואינטליגנציה רגשית.

מתוך שתי קבוצות כישורים אלה, שורטטו שמונה צירים:

IQ-L תהליכי חשיבה לוגיים, אנליטיים המבוססים על עובדות. IQ-R תהליכי חשיבה אינטואיטיביים, יצירתיים, חזותיים, תוך שימוש בחשיבה מופשטת. CQ מקדם השינוי, היכולת להשתנות, להסתגל לאי-סדר. גמישות, תושייה ויכולת אלתור גבוהה. SQ מקדם היעילות והסדר, מייצג סגנון עבודה שיטתי, תכליתי, ממוקד תוצאות, מסודר ויציב. EQ ציר היכולת רגשית. ציון EQ גבוה מלמד על בגרות רגשית, אמפתיה והבנת האחר. יכולת ליצור צוות ולשתף פעולה. VQ ציר האינטליגנציה הערכית – 'הקוד האתי' הפנימי. נורמות עבודה ומסגרת חיים מוסרית. ENG מקדם האנרגיה, היכולת לפעול, לעזות וליזום. AQ ציר הייעוד – האנרגיה הרוחנית, היעדים הרגשיים והחזון האישי. שאפתנות וכוח רצון.

לכל אחד מאתנו יכולות טבעיות גבוהות בחלק מהצירים, ויכולות פחותות בצירים אחרים. היכולת ליצור איזון ביניהם, ומודעות לחוזקות ולחולשות האישיות – יכולת זו היא הבסיס למצוינות ולאפקטיביות אישית ומקצועית.

מודל זה הוא כלי נוסף וייחודי בדרך למיצוי הפוטנציאל האישי. באמצעות תהליכי פיתוח אישיים וקבוצתיים ניתן לשפר את היכולות החלשות ולחזק את היכולות הבולטות ואת השילוב ביניהן, ולהביא את האפקטיביות הניהולית והאישית לרמות חדשות, גבוהות יותר.

המודל הוא כלי עבודה יעיל וחדשני להצמחת יכולות מנהיגות מעבר לקורסי פיתוח מנהלים סטנדרטיים.