img

בדיקות עקיפות (מאגרי מידע, רשתות חברתיות וממליצים)

סוגי הבדיקות

החברה מספקת מספר שירותים משלימים לבדיקות האמינות ולמידע אודות הלקוח כולל:
 • בדיקה במאגרי מידע (בדגש על תחום האשראי).
 • בדיקות ברשתות חברתיות גלויות.
 • בדיקת ממליצים (ממקומות עבודה קודמים).

מטרת הבדיקות

מטרת הבדיקות המשלימות:
 • לאסוף מידע בלתי תלוי ומשלים אודות הנבדק.
 • לסייע בגיבוש המלצה סופית.

תכולת הבדיקות

בדיקת מאגרי המידע כוללת:
 • צקים חוזרים
 • חשבונות מוגבלים
 • הליכי הוצאה לפועל
 • פסיקות בתי משפט
 • כינוסי נכסים
 • הלוואות ומסגרות אשראי
בדיקות ברשתות חברתיות כוללות:
 • מידע הקשור למועמדות הנבדק לתפקיד.
 • התבטאויות קיצוניות רלוונטיות.
בדיקת הממליצים מבוצעת על בסיס טופס מובנה ודרישת הלקוח וכוללת:
 • פרטי הממליץ
 • משך ההכרות
 • נורמות התנהגות
 • אמינות ויושר
 • חריגות מסמכות
 • אירועים חריגים
 • עימותים עם ממונים
 • נסיבות עזיבה
 • התרשמות כללית

למי מיועדת הבדיקה

מומלץ להסתייע בבדיקות המשלימות למועמדים לעבודה או לעובדים בעלי נגישות למידע רגיש של הארגון, סחורה ומחסנים, כספים, לקוחות וספקים וכדומה. כן מומלץ לבצע הבדיקות למועמדים או עובדים שבצעו מבדק אמינות ממוחשב ו/או תשאול ועלו נושאים הדורשים ברור נוסף.

קוד אתי

הבדיקות מבוצעות אך ורק מתוך מאגרים חוקיים. חוות דעת מבוצעות בצורה דיסקרטית ועל פי דרישות הלקוח. בדיקות האשראי מבוצעות באמצעות ייפוי כוח מצד הלקוח כלפי החברה.

תהליך תאום הבדיקה וביצועה

להלן שלבי תאום וביצוע הבדיקות:
 • קבלת הבקשה מהמזמין.
 • ביצוע הבדיקה.
 • העברת דו"ח תוצאות בכתב ללקוח.