img

בדיקות פוליגרף

מטרת הבדיקה

 1. בדיקת הפוליגרף נועדה לבדוק האם הנבדק עשה או לא עשה עבירה כלשהי בעבר או לחילופין מעורב או יודע על עבירה כזו.
 2. בדיקת הפוליגרף איננה בודקת כוונות, או מחשבות של הנבדק אלא רק מעשים בפועל.
 3. בהתאם לתוצאות הבדיקה יכולה החברה להחליט כיצד להתייחס לנבדק בהיבטי האמינות הנבדקים.

סוגי הבדיקות

אנו מבצעים 3 סוגים של בדיקות פוליגרף

 1. בדיקות קבלה לעבודה.
 2. בדיקות בעקבות חשד לאירוע ספציפי.
 3. בדיקות תקופתיות.

למי מיועדת הבדיקה

מומלץ להסתייע בבדיקה למועמדים לעבודה או לעובדים בעלי נגישות למידע רגיש של הארגון, סחורה ומחסנים, כספים, לקוחות וספקים וכדומה.

שאלות הבדיקה

שאלות הבדיקה יכולות לעסוק בקשת רחבה של נושאים הקשורים לעבריינות תעסוקתית וסיכונים אישיים אצל הנבדק כמו: בצוע עבירות פליליות, פיטורין עקב עבירות, גניבות, הונאות, הדלפת מידע, התמכרויות, חובות חריגים ועוד. נושאי הבדיקה מתואמים מראש עם הלקוח.

קוד אתי

 1. בדיקות פוליגרף מבוצעות רק בהסכמת הנבדק.
 2. אנו מקפידים היטב על כללי האתיקה המחייבים כנדרש על ידי אגוד הפוליגרף הישראלי.
 3. כל בודקנו הינם אנשי מקצוע מנוסים, יוצאי מערכת הביטחון וחברים באגוד הפוליגרף הישראלי.

תהליך תאום הבדיקה וביצועה

להלן שלבי תאום וביצוע בדיקת הפוליגרף:
 1. קבלת הבקשה מהמזמין
 2. סיכום נושאי הבדיקה
 3. שליחת הסבר לנבדק
 4. תאום מועד הבדיקה
 5. ביצוע הבדיקה (כשעה עד שעה וחצי)
 6. העברת דו"ח תוצאות ללקוח
 7. ניתן לשלב את בדיקת הפוליגרף עם בדיקת אמינות ותשאול הנותנים יחד תמונה מקפת על אמינותו של הנבדק

מיקום הבדיקה

הבדיקה מבוצעת במשרדי החברה בת"א. ניתן לתאם שליחת בודק לבית הלקוח בריכוז של 3 נבדקים לפחות.