img

מבדק אמינות תקופתי

מבדק האמינות התקופתי נועד לבדוק מהימנותם התעסוקתית של עובדים במטרה לאתר מביניהם עבריינים תעסוקתיים או לזהות עובדים שנשקף מהם סיכון מהותי לארגון שרצוי לבודקו מבעוד מועד.המבדק מבוסס על דיווח עצמי, מדמה מעין תהליך של תשאול ובסופו ניתן להפיק מידית דו"ח תוצאות מסכם. המבדק הינו אינטרנטי, בנוי בצורה מודולארית, פשוט וקל להפעלה ומבוצע בשפת האם של הנבדק. משך המבדק כ-35 דקות (תלוי בהיקף הנושאים הנבדקים).

המבדק

המבדק בודק הן את עברו של המועמד והן את התנהגותו ומצבו בארגון בו עובד באמצעות 3 אלמנטים מרכזיים:
 1. עבירות אותן ביצע הנבדק בעבר ובמקום העבודה הנוכחי.
 2. נורמות וערכים לקויים אצל הנבדק.
 3. מרכיבים רלוונטים באישיות הנבדק (יכולת קבלת מרות, עבודה במסגרת כללים ועוד).
המבדק בנוי בצורה מודולארית כך שהלקוח יכול לבחור את הנושאים הרלוונטים לתפקיד שממלא המועמד.

נושאי הבדיקה כוללים

 1. לויאליות ומחויבות לארגון.
 2. מעורבות בגניבות.
 3. מהימנות כללית, יושר בדיווח ובעיות עם שלטונות החוק.
 4. נטיות לקבלת שוחד.
 5. נטיות להטרדות מיניות.
 6. עבריינות מחשב.
 7. נטיות לאלימות.
 8. התמכרויות (סמים, אלכוהול, הימורים).

במבדק שני נושאי בדיקה ייחודיים כדלקמן

 1. סיכון אישי- בודק את תפיסתו הסובייקטיבית של העובד לגבי מצבו האישי ולגבי התייחסות הארגון אליו בהיבטים הקשורים למוטיבציה, מצב כלכלי, תחושת הוגנות, ניצול ופיקוח, תחושת אמון וחשדנות ועוד.
 2. סיכון ארגוני- בודק את תפיסתו של העובד את הנורמות הארגוניות, הלך הרוח בארגון בכל הקשור ליציבותו, הקפדה על נהלים ומשמעת, הוגנות, דוגמא אישית, אווירת פריצות ועוד.

טכניקות המבדק

במבדק מופעלות טכניקות שונות לצורך השגת הודאות מהנבדק והשגת יתר כנות כולל:
 1. הגבלת זמן המענה לשאלה.
 2. בדיקת עקביות וסתירות בתשובות הנבדק.
 3. בדיקת זמן התגובה של הנבדק במענה לשאלות.
 4. מעקב אחר תיקונים בתשובות הנבדק.
 5. מעקב אחר דפוס של רציה בתשובות הנבדק (חוסר כנות).
המבדק נמשך בין 25 דקות במבדק המקוצר ל- 50 דקות במבדק המלא.

דו"ח תוצאות המבדק

דו"ח התוצאות ניתן להפקה מידית עם סיום המבדק. תוצאות המבדק מתחלקות ל-3 רמות סיכון כר"מ:
 1. נבדק בסיכון גבוהה- נבדק שאצלו אותרו גורמי סיכון מהותיים.
 2. נבדק בסיכון בינוני- נבדק שאצלו אותרו נושאים שמומלץ לבודקם.
 3. נבדק בסיכון נמוך- נבדק שלא אותרו אצלו גורמי סיכון.
בדו"ח מוצגות גם תשובות חריגות של הנבדק המסייעות בהבנת הממצע הסופי ומאפשרות בירורן מול הנבדק טרם קבלת החלטה בעניינו. אופן השימוש במבדק. מטרת המבדק לצמצם את כמות העבירות המבוצעות או עלולות להתרחש בארגון ע"י עובדיו ובנוסף "לשדר" לעובדים את המסר שהחברה מיחסת לאמינות העובדים חשיבות רבה ושהנבדק עלול בעתיד להיבדק ולכן רצוי שיזהר. לאור זאת מומלץ לבצע המבדק לעובדים במחלקות רגישות ובמחלקות הנגישות לסחורה, מידע ולקוחות בצורה רנדומאלית ובתדירות של אחת לשנה-שנתיים. מומלץ להתמקד בעובדים בשלב הניוד הפנימי, הקידום או בעקבות חשד כללי. רצוי להשתמש במבדק ככלי להפקת אינפורמציה וככלי תומך החלטה וללוותו בתשאול מבוסס מבדק ע"מ לברר בצורה ממוקדת מול הנבדק נושאים שעלו בדו"ח התוצאות. במקרים בהם ישנם עובדים רבים מאד ניתן לשקול שימוש במבדק ככלי סינוני/מיוני.