img

אמינות ועבריינות תעסוקתית - שירותי החברה

תשאולים

החברה מספקת את השירותים הבאים בתחומי התשאול:
  • הדרכת הלקוח בביצוע תשאולים מבוססי מבדק אמינות.
  • תשאולים על ידי אנשי מקצוע של החברה.

בדיקות פוליגרף

ביצוע בדיקות פוליגרף על ידי בודקים רבי ניסיון, חברי אגוד הפוליגרף הישראלי,  משלושה סוגים:
  • בקבלה לעבודה.
  • תקופתית.
  • בעקבות חשד/אירוע ספציפי.

בדיקות עקיפות (מאגרי מידע, רשתות חברתיות וממליצים)

ביצוע בדיקות במאגרי מידע חוקיים כולל רשתות חברתיות וקבלת חוות דעת ממליצים בהיבטים הקשורים לסיכונים הכרוכים בהעסקת העובד בהיבטי האמינות.