img

הכנה לפרישה

עזיבת מקום עבודה על רקע פיטורין היא אחד האירועים המשמעותיים בחיי אדם. במצב זה נדרש האדם להתמודד עם משבר עזיבת מקום העבודה, על הסביבה החברתית שבו ועל הביטחון הכלכלי שהוא מקנה ולהתארגן לתקופה של חוסר ודאות, וכל זאת בתוך חיפוש דרך חדשה. ליווי למפוטרים הוא שירות הניתן על ידי היועצים של אדם מילא ומאפשר התמודדות עם המצב החדש בהיבט הרגשי ובהיבט התכליתי כאחד. התהליך מתבצע על ידי אנשי הצוות ביחידה שהם יועצים ופסיכולוגיים תעסוקתיים. נערכת פגישת היכרות לזיהוי הצרכים ולתיאום הציפיות. עזיבת מקום עבודה על רקע פיטורין היא אחד האירועים המשמעותיים בחיי אדם. במצב זה נדרש האדם להתמודד עם משבר עזיבת מקום העבודה, על הסביבה החברתית שבו ועל הביטחון הכלכלי שהוא מקנה ולהתארגן לתקופה של חוסר ודאות, וכל זאת בתוך חיפוש דרך חדש. ליווי למפוטרים הוא שירות הניתן על ידי היועצים של אדם מילא ומאפשר התמודדות עם המצב החדש בהיבט הרגשי ובהיבט התכליתי כאחד. התהליך מתבצע על ידי אנשי הצוות ביחידה שהם יועצים ופסיכולוגיים תעסוקתיים. נערכת פגישת היכרות לזיהוי הצרכים ולתיאום הציפיות.

אז מה עושים?

עזיבת מקום עבודה על רקע פיטורין היא אחד האירועים המשמעותיים בחיי אדם. במצב זה נדרש האדם להתמודד עם משבר עזיבת מקום העבודה, על הסביבה החברתית שבו ועל הביטחון הכלכלי שהוא מקנה ולהתארגן לתקופה של חוסר ודאות, וכל זאת בתוך חיפוש דרך חדשה. ליווי למפוטרים הוא שירות הניתן על ידי היועצים של אדם מילא ומאפשר התמודדות עם המצב החדש בהיבט הרגשי ובהיבט התכליתי כאחד. התהליך מתבצע על ידי אנשי הצוות ביחידה שהם יועצים ופסיכולוגיים תעסוקתיים. נערכת פגישת היכרות לזיהוי הצרכים ולתיאום הציפיות