img

ייעוץ ארגוני - סדנת ראיון לאנשי משאבי אנוש

הקורס כולל שלושה מפגשים בני שלוש – ארבע שעות כל אחד, שיתקיימו פעם בשבוע במשרדי אדם מילא.

במסגרת הקורס תחולק למשתתפים חוברת מלווה שמופיעים בה חלק מהתכנים שיידונו. כל סדנה מורכבת משילוב תאוריה והתנסות בפועל בתוך שימוש ב"חומר חי" מתוך העבודה השוטפת בצורת תמלול ראיונות.

 תכני הקורס – כללי 

אבחון מהו? עקרונות בסיס ותפיסה כללית של אבחון ושל מטרות ראיון.

בניית תיאור תפקיד והגדרת פרמטרים קריטיים לתפקיד שיהוו עוגנים שינחו ויובילו את הראיון. במסגרת הניסיון לאבחן ולקבוע את מידת התאמתו של אדם לתפקיד מסוים אנו מנסים להבין את המניעים האישיותיים או את הצרכים הבסיסיים שהוא מנסה לספק באמצעות העבודה – את מקור התשוקה שלו אליה.

צורת הסתכלות דומה, אך מזוית אחרת מביאה אותנו לנסות לאפיין את העיסוקים השונים לפי הצרכים שהם עונים והאישיות הנדרשת כדי למלאם.

נצפה שהתאמה טובה בין "אישיות התפקיד" ובין אישיות האדם תנבא התאמה והצלחה בתפקיד.