img

פעילות אדם מילא בחו"ל - אמריקה הלטינית

אדם מילא פעילה רבות בשוק הבינלאומי, בכל הקשור למערכות אבחון טכנולוגיות אינטרנטיות. המבחנים יושבים בבתי הלקוחות ומתבצעים במגוון רחב של שפות לאחר התאמה תרבותית וניתוח נתונים מקיף של מחקר ופיתוח בנושאי  תוקף ומהימנות.