img

תנאי שימוש באתר

כללי

אתר האינטרנט אליו נכנסת ("האתר") מופעל על-ידי חברת אדם מילא בע"מ ("המפעיל"). המשתמש באתר ("המשתמש") מתבקש לקרוא בעיון רב את כל התנאים המפורטים בתקנון האתר ("תנאי השימוש"), שכן, השימוש והגלישה באתר מותנים בקבלה והסכמה מצדו של המשתמש לכל תנאי השימוש. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הוא אינו רשאי לגלוש באתר ו/או לעשות בו כל שימוש לכל מטרה שהיא. כל משתמש אשר יגלוש או יעשה שימוש באתר ייחשב כמי שהסכים לכל תנאי השימוש. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, וזאת ביחס לאתר, כולו או חלקו, למאפיינים שלו (Features) או ליישומים שלו (Applications), והכל, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המפעיל וללא צורך במסירת הודעה כלשהי למשתמשים. המפעיל אף יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במתן הודעה מראש, לשנות, מעת לעת, את מבנה האתר, התכנים המוצגים בו, השירותים והמוצרים המוצעים בו, וכל היבט אחר הנוגע אליהם ובכלל זה למחוק או להסיר כל מידע או תכנים שיוצגו באתר. המשתמש מוותר על כל זכות ו/או טענה ביחס לשינויים שיכול ויבוצעו כאמור ו/או לכל נזק ו/או תקלה שעלולים להיגרם כתוצאה מכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי הזנה או העלאה של תוכן לאתר, לרבות השתתפות בפורומים, משלוח תגובות, משלוח קבצים וכיוצא באלו, הנם כפופים לתנאי השימוש הכלליים באתר ו/או לתנאי שימוש ספציפיים נוספים אשר מפורטים באותם חלקים של האתר המאפשרים את הזנת התכנים. המשתמש אחראי לבדוק ולהכיר את כל תנאי השימוש, כפי שיתעדכנו מאת לעת. המפעיל שומר על זכותו, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, למנוע ממשתמשים מסוימים את האפשרות לגלוש באתר, לבטל הרשאות שניתנו למשתמשים ו/או למנוע גישה לתכנים או שירותים מסוימים שיוצגו באתר. בתוך כך, שומר המפעיל על זכותו, במקרים בהם יפר מי מהמשתמשים את תנאי השימוש, לשלול מאותו משתמש את היכולת ו/או הזכות לעשות שימוש באתר או בחלקים ממנו ו/או לבטל את ההרשאות שניתנו לאותו משתמש. אין לעשות שימוש באתר או בתכנים המוצגים בו למטרות לא חוקיות ו/או באופן העומד בניגוד לתנאי השימוש. בתוך כך, חל איסור לבצע כל שימוש אשר עלול לגרום לפגיעה באתר, בתכנים המוצגים בו, ברשתות ו/או ציוד תקשורת ו/או לפעול באופן שיפריע או ישבש את השימוש של משתמשים אחרים באתר. למעט ביחס לאותם עניינים אשר בנוגע אליהם מצוין במפורש באתר כי הם מיועדים לשימוש מסחרי, מיועד האתר אך ורק לשימוש אישי. תנאי השימוש מתייחסים ומיועדים לגברים ונשים כאחד על פי הקשר הדברים, וזאת בין אם נעשה שימוש בלשון זכר או בלשון נקבה או בלשון רבים. למען הסר ספק יודגש כי השימוש בלשון זכר או נקבה או רבים הנו לצורך הנוחות בלבד. כל הזכויות המוקנות למפעיל כאמור בתנאי השימוש הנן בנוסף לכל זכות העומדת למכון על-פי כל דין.

זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים, זכויות הקניין הרוחני והזכויות אשר דומות במהותן לזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני (ביחד: "זכויות הקניין הרוחני") באתר, במידע ובתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים בו, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, שייכות באופן בלעדי למפעיל או לצדדים שלישיים שהקנו למפעיל את הזכות לפרסמם באתר, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, מדינות אחרות ואמנות בינלאומיות. למעט אם הדבר הותר במפורש, חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רשיון, למכור, להשכיר או לאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צדדים שלישיים, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת רשות מפורשת לכך מאת המפעיל, מראש ובכתב. המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש, להעתיק או לנקוט בכל פעולה אחרת ביחס לסימני המסחר המופיעים באתר, לרבות סימני המסחר של המפעיל או של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט להציג את עמודי האתר, או אילו מהם, בעיצוב גרפי או במימשק השונים מאלו המוצגים באתר, אלא אם כן המפעיל אישר זאת, מראש ובכתב. אין לראות בהצגת או הכללת מידע או תכנים באתר או באתרים אחרים אשר האתר מכיל קישורים אליהם, כהקנייה למשתמש של זכויות כלשהן באותם מידע או תכנים, לרבות זכויות קניין רוחני, רישיון או מתן כל רשות או זכות אחרת למשתמש. אין להציג תכנים מהאתר באמצעות טכנולוגית מסגור (framing), או כל טכנולוגיה אחרת באמצעותה מוצגים למשתמש באופן משולב תוכן מהאתר ומאתרים אחרים.

קישורים לאתרים אחרים ומאתרים אחרים

האתר מכיל בתוכו קישורים (hyperlinks) אל מקורות מידע ותכנים אחרים המצויים על אתרים ברשת האינטרנט, אשר אינם חלק מהאתר ("האתרים האחרים"). המפעיל אינו קשור בקשרים משפטיים עם האתרים האחרים. המפעיל אינו שולט או מפקח על המידע המתפרסם באתרים האחרים, על-אף שקיימת הפניה אליהם באתר, המפעיל אינו בודק ואינו מבקר את התכנים של האתרים האחרים או את אמינות המידע המוצג בהם. אין בהכללת הפנייה לאתרים האחרים משום הסכמה, מפורשת או משתמעת, מאת המפעיל לתכנים המפורטים באתרים הללו, והמפעיל אינו מציג כל מצג ואינו נושא בכל אחריות לתכנים של אותם אתרים, לחוקיותם של אותם אתרים, לאמינותם או לעדכניותם. אין בהכללת ההפניות לאתרים האחרים באתר, משום המלצה, אישור, עידוד או העדפה מאת המפעיל לאתרים האחרים ולכל מידע המוצג בהם. המפעיל שומר על זכותו לשנות, להוסיף ולהסיר קישורים לאתרים אחרים, מעת לעת, וכן להימנע מהכללת קישורים לאתרים אחרים, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המפעיל. הואיל והמידע המצוי באתרים האחרים הנו באחריותם הבלעדית של בעלי או מפעילי האתרים הללו, המפעיל לא יישא בכל אחריות לכל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר עלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים האחרים או המידע המצוי בהם. בכל מקרה, השימוש או הגלישה באתרים האחרים הנם באחריותו הבלעדית של המשתמש. חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לשם יצירת קישורים לאתרים המכילים תכנים לא חוקיים, תכנים אסורים או תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור, בטוהר המידות או בערכי המוסר. בכלל זה, חל איסור להשתמש באתר לשם יצירת קישורים לאתרים פורנוגרפיים, לאתרי הימורים, לאתרים המכילים דברי בלע או הסתה או לכל אתר אחר אשר התכנים המוצגים בו אינם הולמים. המפעיל מאפשר לצדדים שלישיים להכיל קישורים לאתר באמצעות הכללת קישור ישיר לעמוד הבית של האתר (בכתובת www.adam-milo.co.il). אולם, חל איסור ליצור באמצעות אתרים אחרים קישורים לעמודים פנימיים של האתר (קישורים עמוקים – deep links), אלא אם כן המפעיל התיר זאת, מראש ובכתב. המשתמש אף אינו מורשה ליצור מאגרים שיכילו תכנים מהאתר.

פרסום ותכנים של צדדים שלישיים

האתר עשוי להכיל תכנים או מידע אשר שייכים לצדדים שלישיים או לאפשר נגישות לתכנים כאלו באמצעות האתר. הואיל ומדובר בתכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם שייכות לצדדים שלישיים, המפעיל לא יישא בכל אחריות לתכנים הללו לרבות לעניין הנכונות שלהם, העדכניות שלהם, השלמות שלהם וההשלכות הנובעות מהשימוש בהם. האתר עשוי להכיל מידע מסחרי של צדדים שלישיים ("המפרסמים"), כגון פרסומות ומודעות מכירה של מוצרים ושירותים, אשר נמסרים על-ידי אותם צדדים שלישיים. המפעיל אינו בודק את תוכן הפרסומים הללו, מהימנותם, אמינותם או עדכניותם, והמפעיל אף אינו בודק את התנאים או התוכן של מבצעים המוצעים על-ידי המפרסמים כגון מבצעי קידום מכירות, מבצעי סוף עונה וכיוצא באלו. אין בהכללת הפרסומים הללו באתר משום המלצה של המפעיל לרכוש את המוצרים או השירותים נשוא הפרסומים. כל האחריות ביחס לתוכן של הפרסומים הללו וביחס לכל התקשרות בין המשתמש לבין המפרסמים, חלה על המפרסמים בלבד והמפעיל אינו נושא בכל אחריות או מחויבות בנוגע לכך. כל עסקה שתיכרת בין המפרסמים לבין המשתמשים תבוצע ישירות בין המפרסמים למשתמשים ללא כל מעורבות של המפעיל, אשר לא יהיה צד לאותן עסקאות ולא יישא בכל אחריות ביחס אליהן. ייתכן שבמסגרת האתר תתקיים פעילות של קהילות, קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים או פעילויות אחרות אשר מאפשרות למשתמשים להזין לאתר תכנים שהנם פרי יצירתם. המפעיל לא יישא בכל חבות או אחריות ביחס לתכנים הללו, ומלוא האחריות בגינם תחול על המשתמש אשר הזין אותם לאתר.

העלאת תכנים לאתר

ככל שהמפעיל יאפשר למשתמשים להעלות ו/או לשלוח תכנים לאתר (לרבות מידע, טקסט, תמונות, איורים וגרפיקות, קבצי מוזיקה, קבצי וידאו וכל תוכן אחר), כי אז כל משתמש שיעלה תכנים לאתר, לרבות במסגרת השתתפות בצ'אטים, העלאת בלוגים או משלוח אי-מיילים, יישא במלוא החבות והאחריות ביחס לתכנים הללו. המשתמש מתחייב כי כל התכנים אשר יעלה המשתמש לאתר יהיו חוקיים והולמים, כי התכנים הללו אינם שקריים, מטעים, מעליבים, מטרידים או מהווים פגיעה בפרטיות וכי לא יהיה בהעלאת התכנים הללו משום פגיעה בשמם הטוב או בזכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים. בכלל זה, מתחייב המשתמש שלא להעלות לאתר תכנים פורנוגרפיים, תכנים המכילים פגיעה בצנעת הפרט, תכנים המיועדים לשדל או לעודד השתתפות בפעילות אסורה ו/או פלילית כגון הימורים, אלימות, הפליה או גזענות, תכנים שעלולים לגרום לפגיעה ברגשות הציבור או תכנים שעלולים לפגוע ביתר המשתמשים והגולשים באתר. המפעיל שומר על זכותו למנוע הזנת תכנים או להסיר תכנים שהוזנו, בין היתר, במקרים בהם יתברר כי קיים חשש להפרה של זכויות יוצרים, לפגיעה בפרטיות לפגיעה בשמם הטוב של צדדים שלישיים או לכך שהתכנים הללו אינם חוקיים או אינם הולמים. המפעיל שומר על זכותו לבטל, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המפעיל, כל קישור מהאתר לאתרים אחרים, לרבות במצב שהקישור עשוי להוביל לפגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים. המשתמש מתחייב כי כל התכנים אשר יעלה המשתמש לאתר יהיו שייכים למשתמש או כי לא יחולו איסורים או מגבלות (לרבות כאלו הנוגעים לזכויות קניין רוחני) ביחס לפרסומם. המשתמש ישפה את המפעיל בגין כל נזק ו/או הוצאה שעלולים להיגרם למכון כתוצאה מהעלאת תכנים לאתר על-ידי המשתמש, לרבות במצב שבו מדובר בתכנים המפרים זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים. המשתמש מקנה בזאת למכון רשיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל בזמן, בלתי חוזר וללא תמורה ביחס לתכנים שיעלה המשתמש לאתר. המפעיל יהיה רשאי לעשות כל שימוש בתכנים הללו, לרבות פרסום או הצגת התכנים הללו באתר או במקומות אחרים, ללא צורך בקבלת הסכמה מאת המשתמש ו/או בתשלום תמורה כלשהי למשתמש.

אחריות ביחס לאתר ולתכנים המוצגים בו

התכנים המוצגים באתר והשירותים והמוצרים המוצעים באתר, ניתנים לשימוש במצבם "כמות שהוא" (AS IS). המפעיל אינו מתחייב לכך שהתכנים שיוצגו באתר ו/או כי השירותים או המוצרים שירכוש המשתמש באמצעות האתר, יהלמו את הצרכים והציפיות של המשתמש. המפעיל אינו נותן כל התחייבות או מצג לכך שהתכנים שיוצגו באתר יהיו אמינים, זמינים, מדויקים או כי הם יהיו נקיים מרכיבים מזיקים כגון וירוסים, סוסים טרויאניים וכיוצא באלו. המפעיל אינו נושא בכל חבות או אחריות ביחס לטיב התכנים שיוצגו באתר על-ידי צדדים שלישיים (לרבות המשתמשים) וזאת אף אם מדובר בתכנים פוגעניים, מגונים, לא חוקיים, מפירי זכויות יוצרים וכיוצא באלו. המפעיל אינו נושא בכל חבות או אחריות ביחס לטעויות, שינויים או שגיאות הנוגעים לתכנים המוצגים באתר, לרבות כאלו שיוזנו לאתר על-ידי המשתמשים. השימוש באתר על-ידי המשתמש מהווה הסכמה מצדו לכך שלא תעמוד למשתמש כל זכות ו/או טענה כלפי המפעיל בכל הנוגע לתכנים המוצגים באתר ובכל הנוגע לכל שינוי או התאמה שיבוצעו ביחס לתכנים שיוזנו אל האתר. המפעיל נוקט בכל המאמצים על-מנת שהאתר יפעל באופן תקין ורציף. יחד עם זאת, המפעיל אינו מתחייב לכך שהאתר יפעל באופן רציף או ללא תקלות או ללא הפסקות, שפעילות האתר לא תופסק או תופרע, כי לא תהיינה טעויות בתכנים המופיעים באתר וכי לא ייגרמו נזקים או תקלות למשתמשים או לתוכנות, חומרות וקווי התקשורות שישמשו אותם. המשתמש אחראי לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם מניעת חשיפת פרטי המשתמש. המפעיל לא ישא בכל חבות או אחריות ביחס לחשיפה של פרטי המשתמש אשר יוזנו לאתר או ביחס לכל שימוש שייעשה בפרטי המשתמש. המפעיל לא יישא בכל חבות ו/או אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שעלול להיגרם למי מהמשתמשים כתוצאה מהגלישה באתר ו/או מהשימוש בתכנים שיוצגו באתר, לרבות כל נזק שעלול להיגרם לתוכנות, לחומרות או למאגרי נתונים, נזק שעלול להיגרם כתוצאה מחשיפה של פרטי המשתמש (כולל מידע הנוגע להגדרות והתאמות אישיות של המשתמש הקשורות לשימוש באתר), מרכישה של שירותים או מוצרים באמצעות האתר, מהסתמכות על התכנים המוצגים באתר או כל נזק אחר הנוגע לשימוש באתר. במקרה שבו יקבל המשתמש, באמצעות האתר, מידע או יעוץ כלשהם, לא תחול על המפעיל כל חבות או אחריות בגין כל שימוש שיעשה המשתמש באותם מידע או יעוץ. מודגש בזאת כי אין בכל מידע או יעוץ כאמור כדי להוות תחליף לקבלת יעוץ מעובדי המפעיל במהלך פגישה או אבחון. לפיכך, כל שימוש שייעשה על-ידי המשתמש בכל מידע או יעוץ כאמור הנו על אחריותו של המשתמש. מודגש בזאת, כי על-אף שהמפעיל נוקט באמצעים מקובלים לאבטחת התכנים המוצגים באתר, אין באפשרותו של המפעיל להבטיח כי לא יבוצעו חדירות לאתר, חשיפה של מידע שיוצג באתר, שיבושים או הפרעות לפעילות האתר. המפעיל אינו מתחייב לכך שלא תבוצע חדירה בלתי מורשית למחשבי או שרתי המפעיל ו/או למחשביהם של המשתמשים. ככל שיבוצעו חדירה לאתר ו/או ככל שצד שלישי יקבל לרשותו מידע שיוצג באתר, לרבות מידע השייך למשתמשים או נוגע אליהם, ויעשה בו שימוש כלשהו, לא יישא המפעיל בכל חבות ו/או אחריות בגין כך.

רכישת שירותים/מוצרים באמצעות האתר

האתר עשוי לאפשר למשתמשים לרכוש באמצעותו מוצרים או שירותים של המפעיל או של צדדים שלישיים. ככל שהמשתמש ירכוש מוצרים או שירותים באמצעות האתר, תבוצע הרכישה באמצעות כרטיס אשראי ובהתאם לנהלים של המפעיל ושל חברות האשראי. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק שעלול להיגרם למפעיל כתוצאה מביטול החיובים שבוצעו בכרטיס אשראי, הן כשהביטול בוצע בהוראת המשתמש והן על-פי החלטת חברת האשראי. המפעיל יהיה רשאי לחייב את כרטיס האשראי של המשתמש בגין כל רכישה של מוצרים או שירותים שיבוצעו באמצעות האתר. כל רכישה של שירותים או מוצרים מהמפעיל תהיה כפופה לחתימה על הסכם רכישה, אשר יופיע באותו חלק של האתר שיציע את השירות או המוצר ואשר יסדיר את התנאים שיחולו ביחס לאותה רכישה.

שמירה על הפרטיות

המפעיל שמר לעצמו את הזכות לאסוף סוגים שונים של מידע ביחס למשתמשים באתר. מדובר באיסוף סטטיסטי בלבד אשר אינו מאפשר חשיפה או שיוך של מידע אישי ביחס למשתמשים ואשר נועד, בין היתר, ליצירת קשר עם המשתמש ולביצוע ניתוחים סטטיסטיים של המפעיל ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך שהמפעיל יוכל לאסוף את המידע כאמור ואף להעבירו לצדדים שלישיים בכפוף לכך שאופן האיסוף והשימוש במידע לא יאפשרו חשיפה של פרטים אישיים של המשתמש ובכפוף לכך שהדבר יבוצע בהתאם להוראות הדין ולהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981. המפעיל רשאי להשתמש בפרטי המשתמש לצורך שיפור השירותים שהוא מציע באתר, וכן ליצירת קשר עם המשתמש והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיים. המפעיל לא יעביר למפרסמים מידע שעלול לזהות את המשתמש באופן אישי, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מאת המשתמש. ככל שהמשתמש לא שלל את האפשרות לכך במסגרת הרישום לאתר, יהיה רשאי המפעיל לשלוח למשתמש, מעת לעת, באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או כל מדיה אחרת, מידע פרסומי של המפעיל ו/או של צדדים שלישיים. בנוסף לאמור לעיל, מוסכם כי בעת השימוש באתר ייאסף מידע אודות הדפים בהם צפה המשתמש, השירותים שהוצגו בפני המשתמש, המודעות שבהן צפה, התכנים שעניינו אותו, משך זמן שהייתו באתר ואילו פעולות ביצע בו. מובהר, כי המפעיל שומר את המידע שייאסף במאגריו והוא יהיה רשאי להשתמש בו לצרכיו. מובהר בזאת, כי היה והמפעיל יידרש לגלות פרטים אישיים בנוגע למי מהמשתמשים, על-ידי רשות מוסמכת (לרבות רשות משפטית או ציבורית), כי אז יהיה רשאי המפעיל לגלות את הפרטים הללו אף אם מדובר בפרטים הנוגעים לפרטיותו או צנעתו של המשתמש. עוד מובהר, כי המפעיל יהיה רשאי לחשוף פרטים כאמור ככל שהדבר יידרש לשם מימוש זכויותיו של המפעיל כלפי המשתמש ו/או אכיפת תנאי השימוש. כן מובהר, כי ככל שהמשתמש יעשה באתר שימוש אשר נטען ביחס אליו כי הוא פוגע בצד שלישי ו/או מפר זכויות צד שלישי ו/או את הוראות הדין, או אז יהיה רשאי המפעיל לגלות את פרטיו האישיים של המשתמש ככל שהדבר יידרש על-ידי רשויות החוק ו/או הגורם אשר לטענתו נפגע מהפעולות שבוצעו על-ידי המשתמש. המפעיל שומר על זכותו לעיין בתכנים שיועלו או יפורסמו באתר. מובהר בזאת, כי ההחלטה האם לעיין בתכנים תתקבל על-ידי המפעיל, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כי לא חלה חובה על המפעיל לעיין בתכנים הללו או לבדוק אותם וכי אין במתן או במימוש הזכות לעיין בתכנים הללו כדי ליצור התחייבות מצדו של המפעיל לפקח על התכנים הללו ו/או להטיל על המפעיל אחריות ביחס לאותם תכנים. ככל שהמשתמש מעוניין להסיר את פרטיו מהאתר/ממאגרי המידע של המפעיל, עליו להודיע על כך למפעיל באמצעות הדואר האלקטרוני, ובתוך שלושים ימי עסקים ממועד הפנייה יסיר המפעיל את פרטי המשתמש מהאתר/ממאגרי המידע של המפעיל. חל איסור מוחלט להעתיק, לאסוף או להוריד מהאתר פרטים או מידע ביחס למשתמשים באתר, לעשות כל שימוש במידע כאמור או להעבירו לצדדים שלישיים (בתמורה או שלא בתמורה). האתר עשוי להשתמש מעת לעת ב"עוגיות" (Cookies), כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש וכדי לסייע בתפעולו. "עוגיות" (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי המפעיל ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע ב- Cookies מוצפן, והמפעיל נוקט צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי המפעיל יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. אם המשתמש אינו מעוניין לקבל Cookies, הוא יוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך עליו להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. על המשתמש לזכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, יכול המשתמש למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. הואיל ועוגיות מונעות לעתים מהמשתמש את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות והן יכולות להחזיק מידע אחר בדבר העדפותיו, אין למחוק אותן אלא אם כן המשתמש משוכנע שרשם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש וכל עניין בנוגע לאתר וליחסים בין המשתמש והמפעיל הנו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין האתר, השימוש בו וכל עניין בנוגע אליו נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב-יפו והצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ.